Haruki Murakami

Popularny współczesny japoński pisarz, eseista i tłumacz literatury amerykańskiej. Urodził się w Kioto, lecz dorastał w Kobe. Jego dziadek był buddyjskim duchownym.
Murakami studiował w latach 1968-1975 na Wydziale Literatury tokijskiego Uniwersytetu Waseda teatrologię, w tym pisanie scenariuszy. W latach 1974-1981, razem z żoną Yoko (pobrali się w 1971), prowadził klub jazzowy „Peter Cat” w dzielnicy Kokubunji w Tokio.W wieku 30 lat wydał swoją pierwszą powieść <em>Hear the Wind Sing</em> (1979). Po napisaniu wysłał ją na konkurs literacki, zajmując pierwsze miejsce i zdobywając nagrodę Gunzo. Kolejnymi utworami Murakami’ego były: <em>Pinball, 1973</em> (1980) i <em>Przygoda z owcą</em> (1982). Te trzy utwory nazywane są <em>Trylogią „Szczura”</em>, od przydomka jednego z bohaterów.Następne książki: <em>Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland</em> (1985, nagroda Jun’ichiro Tanizaki), <em>Tańcz, tańcz, tańcz</em> (1988) i <em>Na południe od granicy, na zachód od słońca</em> (1992) ugruntowały jego pozycję jako pisarza, a także przyniosły mu sławę na Zachodzie, głównie w Stanach Zjednoczonych.

W latach 1986-1988 mieszkał we Włoszech, gdzie napisał jedną z nielicznych powieści realistycznych w swoim dorobku, <em>Norwegian Wood</em> (1987). Książka odniosła oszałamiający sukces, a Murakami stał się gwiazdą mediów. Nie mogąc znieść złych stron sławy, w 1991 r. przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował na Uniwersytecie Princeton, a od 1993 na Uniwersytecie Williama Howarda Tafta w Santa Ana. Po trzęsieniu ziemi w Kobe, a także ataku gazowym sekty Najwyższa Prawda w tokijskim metrze w 1995 r. powrócił do kraju. W tym samym roku ukazała się <em>Kronika ptaka nakręcacza</em>, oceniana przez krytyków jako największe osiągnięcie literackie pisarza (nagroda Yomiuri w 1996 r.). W 1997 napisał <em>Underground</em>, w 1999 r. <em>Sputnik Sweetheart</em>, a w 2002 – <em>Kafka nad morzem</em>. Jest autorem kilku zbiorów opowiadań.

Murakami jest także tłumaczem, przełożył z angielskiego utwory takich autorów, jak m.in. Francis Scott Fitzgerald, Raymond Carver, John Irving, Truman Capote. Większość jego twórczości, która ukazała się po polsku tłumaczyła Anna Zielińska-Elliott.

Jak sam mówi, poczuł chęć pisania na meczu baseballowym w 1978 r., sam nazywa to „objawieniem”.

Regularnie bierze udział w maratonach.

Cisco 300-135 Practice Test : Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0)

It only increases the corruption of government officials and brings harm and harm to the people. After he asked a few questions, I just realized that you had interviewed him, and he had received it. There are still Cisco 300-135 Practice Test good men and clean men in the world.After New Year s Day, every household prepares to meet the Chinese s own New 300-135 Practice Test CCNP Routing and Switching 300-135 Year. I said, picking a CCNP Routing and Switching 300-135 Practice Test temporary husband from the Cisco 300-135 Practice Test car, Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0) and even chartered only took three hundred dollars, it is worth planning.

The first stage, talk, the initial stage, the two only speak, the middle of the isolation zone, keep the distance, the Cisco 300-135 Practice Test body is not allowed to contact the second stage, moving, intermediate stage, moving mouth, hands, feet, kiss hug these names, everything Can move, only a little can 300-135 Practice Test not move the third stage, on, into the advanced stages of love, is to go to bed, upper body. 300-135 Practice Test He is the Cisco 300-135 Practice Test only public servant who serves the festival.To her daughter, to her CCNP Routing and Switching 300-135 wife, the trendy atmosphere to buy two bouquet of Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0) flowers to give them, buy women s favorite clothing and cosmetics best. Turned to the small north made up such as godmother s American son, go to Beijing to recuperate, insisted her Cisco 300-135 Practice Test to accompany, etc. Turned to his daughter, said he was half a son, not to say that you Ruijuan the son. She kept saying to himself that it seemed to be justified in the face of accusations from parents and younger brothers.

What can you say to the Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0) banyan tree This is the beginning 300-135 Practice Test of our Cisco 300-135 Practice Test dealings with plants in the world. Now because of the personification and the specific beginning, you will be in harmony with 300-135 Practice Test the Cisco 300-135 Practice Test emotions of CCNP Routing and Switching 300-135 the song. When she first married, she was 18 years old.

Hey, hey, hey! In the air, Hong Lies momentum is jawaban cisco exam 9 not exampro torts diminished, he step by step, let Xia Fanchen retreat. And Xia Fanchen faced such an unconfident opponent, he solved it more easily. In the face of the attack of Xia Fanchen and Fengfei, he is still insisting No matter what, he cant fail. Wu Xuan saw that Xia Fanchen had arrived, and it was time to start Test PDF Study Guide activities, and he said to everyone Slow. In the end, the apes have not waited for the demon for a long time, they are also very clear, and now they are no longer waiting for such a wait. If the waste is really a demon, then I will let them stay in the material space forever. At this time, the eyes of the fire, have completely ignored their physical strength, almost to their own potential to the extreme, full attack to attack. This proves that we will soon be going to the relics of the South Emperor It is good to come here earlier. Although they are still Exam Guide deadlocked now, Exam Collection as long as this has been bombarded, the final winner is his Xia Fanchen. The phoenix shadow behind him also slowly became materialized, accompanied by the temperament SY0-401 Question and Answer of Xia Fanchens ghost, and the fear of the Gorefiends dumps free eyes. At this time, Hong Xiong, his face has Dumps Pdf become iron blue, and Xia exam over status Fanchens anger is completely speechless, and his body is constantly shaking. Therefore, this time they let the Phoenix family come out in advance, cisco exam roadmap so as to force out the shot of the Lord of the Devil They should look cisco it essentials exam chapter 1 answers at how powerful the Lord of the Temple is. Under the impact of Easily Pass Exam the opponent, Xia Fanchen had no way to control himself, and http://www.examitpass.com/ a blood spit out from his mouth. I believe that it will not take long for their bodies to fly out. However, he is very pass your exam reluctant now, no matter what, he wants to make Xia Fanchen pay a heavy price. If it is not his strength, then he may have to Free Download be killed in it Seeing the record outside, everyone had to look at Zhu Yang. When the Gorefiend attacked exam hussein university of regina him, Xia Fanchen was very nervous. He is also very clear now, and now they are really in trouble This dark abyss Study Material is divided into six regions and five layers However, this fifth layer is also the most terrifying. Although they are also very aggressive in killing demons, cisco essentials exam the entire Phoenix family is still in need of development Only when they first develop, can they better kill the demon. After they got exam over dp the news that Xia Fanchen was in danger, they did cisco exam syllabus not hesitate to go to the Southern Foundry Association go with. After 810-403 Question and Answer all, in Braindumps his heart, his sons life is worth more than Xia 70-483 pass Fanchens life First, your son is not in Free VCE Exams For All my hands. Lei Zheng, Lei Tian, ?you are the top three, you can now go to the headquarters to rest. After they got the order of Xia Fanchen, they all went crazy and they launched an attack directly on the Ouyang family. This time everyone is working Dumps very hard, and I am also looking at Xia Fanchen Therefore, this time I am an equal distribution But after the battle, Xia Fanchen will not do this The temple is the Real Exam Questions And Answers most powerful The more resources that we get. Of course, such behavior is also a way for him to become more powerful. He cisco exam lab also knows that he IIA-CIA-PART3 exam will help exam top 10 him after the founders guild president has recovered. Suddenly, Xia Fanchens Kanda fell from cisco exam passing score the sky, blocking the attack of Xiaoyaoyun. Xia Fanchen watched the Gorefiend progress Exam Download slower chapter 3 cisco exam and slower, and realized that it was wrong, he smiled coldly at the opponent It seems that cisco exam bundle you are also good. Even if Zhi Zhicheng now commits suicide, they will not hesitate. As long as Xia Fanchens armor can be completed, it can become a centre d’examen cisco genre. He never thought that since this time he Ebook Pdf did not kill an enemy, he would die like this The deputy, I am really embarrassed, I cant save you. Before he had to enter the magic field crazy battle, Latest Edition it is to let the foundry guild see their fighting power. The ape monkey knows that there is no slight gain in going to the raid now, but he soon thought of a way to immediately say to the ape monkey boss Do you have any way? Tell me about it right away. At this moment, all the forces in southern Xinjiang acted at this time. cisco exam 9 answers Everyone is very clear, and after Xia Fanchen has succeeded in chapter 8 exam cisco 2 casting, he will be greeted with storms. All the people are full of passion, and at the same time they hit the past with Xia Fanchen. If he encounters Xuan Yuanjing now, Xia Fanchen does not have cisco exam 10 to defend, and the other party has no way to break his armor. Huang cisco exam marking scheme Tian will live to his own momentum, and he will scream at the distant voice At this time, he really hopes that he can die soon If he is tortured by Xia Fanchen he will really die Well I will complete you now, lets die. The momentum of the Lord of the Demon Temple once again slowly became stronger, and he was full of confidence.